1. Phía người dân, tại quầy làm việc:
- Tự động hiển thị thông tin cán bộ công chức tại quầy.
- Tự động tắt thông tin cán bộ công chức khi hết phiên làm việc.
- Hiển thị các câu hỏi lấy ý kiến.
- Hiển thị đầy đủ các câu hỏi trả lời lấy ý kiến.
- Các câu trả lời có hình ảnh biểu tượng kèm theo, có thể thay đổi khi chọn/không chọn câu trả lời.
- Cho phép người dân chọn nhiều câu câu trả lời.
- Người dân chọn câu trả lời bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng.
- Tự động chuyển trang khi quá thời gian qui định.
- Người dân có thể góp ý cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Phần này trang bị cho một loại màn hình cảm ứng riêng, đặt tại quầy trả kết quả và một số vị trí khác tại phòng chờ. Ở màn hình này không xác định cụ thể phiên làm việc nào và cán bộ công chức nào được người dân góp ý kiến.

2. Phía cán bộ công chức:
- Cho phép đăng nhập vào phiên làm việc.
- Sau khi đăng nhập, tự động hiển thị thông tin tại màn hình cảm ứng lấy ý kiến người dân.
- Cho phép thoát khỏi hệ thống khi hết phiên làm việc, tự động tắt thông tin tại màn hình cảm ứng lấy ý kiến người dân tương ứng.
- Cho phép xem/không xem số liệu thống kê kết quả lấy ý kiến theo:
o Lĩnh vực
o Người dùng(cán bộ công chức)
o Khoảng thời gian từ ngày đến ngày.
o Câu hỏi

3. Quản lý thống kê
- Cho phép xem/không xem các số liệu kết quả theo:
o Lĩnh vực
o Người dùng(cán bộ công chức)
o Khoảng thời gian từ ngày đến ngày.
o Câu hỏi

4. Quản lý người dùng
- Cho phép thêm, bớt, sửa thông tin người dùng. Người dùng ở đây là cán bộ công chức làm việc tại các quầy tiếp dân.
- Cho phép quản lý số liệu thống kê, lưu trữ dự phòng số liệu thống kê.
- Cho phép thay đổi các thông số kỹ thuật của hệ thống.
- Cho phép thay đổi các loại câu hỏi với một/nhiều câu trả lời.
- Cho phép gán câu hỏi, câu trả lời cho từng lĩnh vực.

5. Quản lý nội dung
- Cho phép thêm, bớt, sửa câu hỏi.
- Cho phép thêm, bớt, sửa các câu trả lời của từng câu hỏi.
- Cho phép thay đổi hình ảnh biểu tượng gắn với từng câu trả lời.
* Công nghệ sử dụng:
+ Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền trình duyệt web. Phù hợp với tất cả các trình duyệt web trên Máy tính để bàn và trên Máy tính bảng.
+ Hệ thống phần mềm sử dụng công nghệ Microsoft .Net. Microsoft SQL Server.
* Bảo hành: Phần mềm được bảo hành 1 năm kể từ ngày hai ký biên bản nghiệm thu và đưa vào sử dụng.