Là công ty đầu tư các dự án xây dựng địa ốc, để hoàn thành một công trình thì cần quản lý rất nhiều hợp đồng thi công(HĐTC), hợp đồng vật tư(HĐVT) và các chi phí khác. Một hạng mục thi công có thể do 1 hoặc nhiều đơn vị phụ trách.
Nhu cầu đặt ra là quản lý các hợp đồng ở trên, quản lý tiến độ thi công so với tiến độ nghiệm thu, quản lý vật tư, quản lý chi thi công cho công trình…
Chúng tôi gọi đây là phần mềm "Quản lý công nợ thi công dự án Bất động sản" là SATA-REAL. SATA-REAL chạy trên nền web nên dễ dàng triển khai và không tốn quá nhiều đầu tư cho ban đầu. Có thể triển khai ở mạng LAN hoặc mạng Internet.
SATA-REAL được viết trên nền Asp.net, SQL server và sử dụng ext.net.
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH:
1.     Quản lý hợp đồng:
-         Quản lý loại hợp đồng: HĐTC, HĐVT, Đơn hàng hoặc Hợp đồng nguyên tắc
-         Quản lý danh mục dự án.
-         Quản lý các đối tượng tham gia hợp đồng.
-         Các phụ lục hợp đồng(nếu có).
-         …
 
2.     Theo dõi công nợ thi công:
-         Đề nghị duyệt chi: các hợp đồng khi hoàn thành một khối lượng công việc, và đến hạn phải chi trả. Nhân viên sẽ làm bảng đề nghị duyệt chi theo các khối lượng mà hợp đồng đã thực hiện để trình lên Ban giám đốc(BGĐ), xem và xét duyệt số tiền chi trả cho hợp đồng. Một bảng đề nghị có thể để nghị cho nhiều hợp đồng khác nhau.
-         Theo dõi công nợ hợp đồng: đã thanh toán, còn phải thanh toán, xem quá trình thanh toán, lịch sử thanh toán… Khối lượng/thu hồi, chi hộ, hóa đơn…
-         Ngoài ra còn quản lý các khoản chi khác mà không có hợp đồng hoặc hóa đơn(chi cho dự án)
-         Các báo cáo tổng hợp
 
3.     Thu chi nội bộ:
-         Tạo phiếu thu
-         Tạo phiếu chi
-         Quản lý đối tượng Thu/Chi
-         Báo cáo Thu/Chi
 
4.     Quản lý vật tư:
-         Quản lý danh mục vật tư
-         Khởi tạo số dư đầu kỳ
-         Vật tư dự kiến cho từng hợp đồng
-         Nhập kho
-         Xuất kho
-         Báo cáo nhập kho
-         Báo cáo xuất kho
-         Báo cáo xuất/nhập/tồn
-         Thẻ kho
 
5.     Các báo cáo, biểu mẫu: được tích hợp vào từng chức năng cụ thể
 
6.     Quản lý người dùng, phân quyền
-         Quản lý người dùng
-         Quản lý nhóm người dùng
-         Phân quyền người dùng theo nhóm, theo chức năng
 
7.     Cấu hình hệ thống và một số tiện ích khác
 
 MỘT VÀI HÌNH ẢNH